Nadzór budowlany i doradztwo - Bielsko-Biała, Żywiec

Pośród oferowanych Państwu usług zapewniamy także nadzór budowlany i szerokie doradztwo. Nadzór prowadzony jest po to, by kolejność i przebieg poszczególnych prac budowlanych postępował bez zakłóceń i zgodnie z planem. Rolą nadzoru jest także rozdzielanie zadań i funkcji budowlanych oraz dbałość o dziennik budowy.

Inspektor nadzoru budowlanego dysponuje szerokimi uprawnieniami. To w dużej mierze właśnie od inspektora nadzoru budowlanego zależy bezpieczeństwo ludzi pracujących na budowie, przede wszystkim jednak – późniejszych użytkowników stawianych obiektów. Nadzór budowlany prowadzony jest w oparciu o umowę zawartą między inspektorem i inwestorem.

Kierownik budowy – Bielsko-Biała, Żywiec

Kierownik zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy. Warto podkreślić, że to właśnie na kierowniku spoczywa odpowiedzialność za fakt, czy prowadzone prace budowlane toczą się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli więc poszukują Państwo doświadczonej firmy, mogącej zapewnić profesjonalne wsparcie w postaci wykwalifikowanych pracowników, takich jak kierownik budowy, serdecznie zachęcamy do kontaktu i poznania oferty budowy domów pod klucz i projektów domów..

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Każda budowa to nie lada wyzwanie, trzeba załatwić sprawy formalno-prawne, zlecić opracowanie projektu, przygotować plac budowy, a podczas samej budowy wychodzi wiele spraw których nie przewidywał projekt lub nie dopatrzył wykonawca. Wówczas proces oddania budynku do użytkowania staje się bardzo skomplikowany. Proponujemy Państwu usługi doradztwa inwestycyjno-budowlanego w zakresie związanym z budową, naprawą i remontem przebudową czy też nadbudową nieruchomości. Nasz zespół to doświadczeni  profesjonaliści mogący pełnić funkcje kierowników projektów, kierowników budów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego. Usługi doradcze świadczymy, zarówno dla modernizacji czy rozbudowy istniejących obiektów, wykończenia wnętrz, remontów a także dla nowych projektów inwestycyjnych. Wykonujemy również testy szczelności budynków „Blower Door”.

W ramach doradztwa budowlanego możemy również Państwu zaproponować usługi związane z kontrolą kosztów. Na różnym etapie realizacji inwestycji wykonamy: 

 • dla inwestycji planowanych – wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów;
 • na podstawie projektu budowlanego – uproszczone lub szczegółowe kosztorysy inwestorskie;
 • sprawdzanie i weryfikowanie wycen i kosztorysów sporządzanych przez projektantów lub wykonawców robót;
 • harmonogramy finansowe inwestycji;
 • na etapie realizacji – pełnienie funkcji Audytora Kosztów.

Kosztorys budowlany to podstawowy dokument, który ukazuje skalę wydatków i obrazuje poszczególne etapy prac. Tego typu dokumentacja jest także wymagana w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę domu. Wykonanie szczegółowego kosztorysu budowlanego wymaga dość dużej wiedzy z zakresu budownictwa oraz znajomości aktualnych stawek za usługi budowlane. W niniejszym opracowaniu wskażemy specyfikę owej dokumentacji i określimy najłatwiejsze sposoby jej sporządzenia. Proponujemy Państwu usługi w zakresie wykonywania kosztorysów budowlanych.

Świadczymy również usługi z zakresu planowania inwestycji i sporządzania Harmonogramu budowy.

Planujesz budowę wymarzonego budynku jednorodzinnego i chcesz żeby był  trwały i solidny, służył Ci przez długie lata, a:

 • brakuje Ci czasu na doglądanie swojej inwestycji,
 • nie masz wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu procesu budowlanego,
 • chcesz zaoszczędzić sobie wielu stresów i kłopotów,
 • nie lubisz tracić czasu i pieniędzy ucząc się na własnych błędach,
 • nie wiesz komu zlecić budowę Twojego wymarzonego domu
 • przebywasz za granicą,
 • lub po prostu nie masz ochoty uczestniczyć w procesie budowlanym,

Ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie. 

Zatrudnienie inwestora zastępczego pozwala zaoszczędzić około 10% wartości inwestycji. Zapewnia zarządzanie inwestycją budowlaną poprzez umiejętne zastosowanie technik organizacji procesu budowlanego. Umożliwia rozwiązywanie wszelkich problemów inwestycyjno-budowlanych, kontroli kosztów, jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów budowlanych oraz czasu realizacji. Daje możliwość optymalnego wykorzystania dostępnych funduszy oraz bieżącego podejmowania szczegółowych decyzji technicznych dla sprawnego, oszczędnego i zgodnego z przepisami oraz terminowego wykonania inwestycji. Współpraca odbywa się na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne. Oznacza to, że inwestor zastępczy zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie określonych w umowie czynności, które musiałby wykonać inwestor bezpośredni odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowlanego.

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego do naszych obowiązków będzie należało:

 • kompleksowa organizacja i koordynacja procesu budowlanego,
 • reprezentowanie inwestora na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym,
 • przygotowanie pism do dostawców mediów,
 • reprezentowanie inwestora bezpośredniego wobec jednostki projektującej,
 • optymalizacja prac budowlanych poprzez proponowanie najlepszych rozwiązań już na etapie projektowania,
 • reprezentowanie inwestora bezpośredniego wobec organu nadzoru budowlanego,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz ppoż. przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,
 • współpraca z wykonawcami prac geologicznych i geodezyjnych,
 • wybór i kontrola wykonawców poszczególnych robót budowlanych,
 • ofertowanie i negocjacje cen z wykonawcami robót i dostawcami materiałów,
 • organizacja zaopatrzenia placu budowy w materiały i niezbędny sprzęt,
 • koordynacja i harmonogramowanie prac poszczególnych wykonawców,
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
 • nadzorowanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz egzekwowanie usunięcia wykrytych wad,
 • kontrola kosztów,
 • kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego inwestycji,
 • dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy.
 • kontrola rozliczeń finansowych budowy.
  oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego jest zawsze ustalana indywidualnie z każdym z Klientem. Dbamy o to, by klarownie i komunikatywnie przekazywać informacje o rozliczeniach, nie pozostawiając pola do niedomówień, co przekłada się na jakość relacji z Klientem i buduje wzajemne zaufanie.

Świadczymy usługi w zakresie odbiorów mieszkań do dewelopera który jest przez nas wykonywany w sposób bardzo dokładny i kompleksowy. Korzystając z usług naszej firmy mogą być Państwo pewni, że lokal, który odbieracie od dewelopera lub spółdzielni jest w jak najlepszym stanie technicznym. W ramach prowadzonych prac sprawdzamy stan faktyczny budynku oraz jego zgodność z deklarowanym standardem wykończenia zawartym w dokumentacji projektowej. Wykrywamy ewentualne usterki, potwierdzamy przydatność lokalu do zamieszkania oraz sprawdzamy czy lokal spełnia normy budowlane. Świadczymy nasze usługi na terenie Bielska-Białej i okolicach.

Kontroli podlegają następujące elementy lokalu.

 • wymiary pomieszczeń
 • krzywizny ścian i jakość tynków
 • instalacja elektryczna
 • instalacja wodna i kanalizacyjna
 • wentylacja
 • drzwi, okna, parapety
 • podłogi i posadzki
 • balkony, tarasy
 • grzejniki

Podczas odbioru technicznego dokładamy starań, aby wyeliminować wszelkie usterki, które utrudniają bądź uniemożliwiają wykończenie mieszkania, a usunięcie ich z własnych zasobów finansowych może być bardzo kosztowne. Doradzimy czy należy podpisać protokół odbioru, czy wstrzymać się z tą decyzją do czasu usunięcia nieprawidłowości, wskażemy również na co należy zwrócić szczególną uwagę.


Odbiór mieszkania przeprowadzamy w oparciu o Polskie Normy:

 • PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.
 • PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
 • PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
 • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Prawo Budowlane nakłada na Inwestora obowiązek prowadzenia budowy pod nadzorem osoby uprawnionej. W związku z powyższym obowiązkiem proponujemy Państwu objęcie funkcji Kierownika Budowy przez Naszych uprawnionych inżynierów.

Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało:

 • sporządzenie planu BIOZ;
 • protokolarne przejęcia od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego ;
 • zapewnienie zgłoszenia rozpoczęcia budowy ;
 • prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy ( dziennika budowy ) i
 • kierowania robotami ;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, zawartą umową o roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami BHP ;
 • dopilnowanie realizacji zaleceń i robót wpisanych do dziennika budowy ;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych;
 • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru ;
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego ;
 • zapewnienie na placu budowy czystości i porządku ;
 • zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. l pkt 2. Ustawy Prawo Budowlane.
 • doradztwo techniczne obejmujące usprawnienie procesu budowy;
 • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy;

Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową obiektu, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.


Usługi świadczone przez Nas w zakresie zadania nadzoru inwestorskiego:

 • bieżący nadzór nad realizacją prac,
 • kontrola dziennika budowy oraz potwierdzanie realizowanych prac,
 • bieżąca kontrola jakości dostarczanych i zastosowanych materiałów,
 • raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac,
 • dokonywanie odbiorów robót (częściowych i końcowych),
 • kontrola rozliczeń budowy,
 • organizacja zakończenia budowy, przekazanie obiektu do użytkowania


Wszystkie powyższe zadania realizują doświadczeni i wykwalifikowani inżynierowie budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Należy pamiętać, że rzetelny nadzór budowlany pozwala wyeliminować wiele problemów, które pojawiają się trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu.
Korzyści zatrudnienia inspektora nadzoru


Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentuje interesy inwestora
 • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy
 • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy
 • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy
 • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę
 • pozwoli uniknąć błędów na budowie
 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami
 • realizującymi roboty budowlane
 • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji
 • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę

 Oferujemy usługi polegające na wykonaniu przeglądów okresowych budynków jako półroczne, roczne oraz 5-letnie.
 Świadczone usługi są dla budynków przemysłowych, wielkopowierzchniowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz wielu innych.
Ponadto wykonujemy również opinie oraz oceny stanu technicznego w/w budynków.
Cena uzależniona jest od ilości obiektów oraz wielkości obiektów. Dlatego do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie. 

Przegląd techniczny budynku. Przegląd okresowy budynku – co to jest?
Prawo budowlane w art. 61 nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Aby wypełnić powyższy obowiązek ustawodawca wprowadził w Prawie budowlanym w art. 62 system kontroli (przeglądów technicznych) obiektów budowlanych.

W związku z powyższym proponujemy Państwu wypełnienie powyższego obowiązku i przeprowadzenie usługi w zakresie następujących kontroli:

 • przegląd półroczny – kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, wraz z obowiązkiem zgłoszenia do PINB;
 • przegląd roczny – kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 • przegląd pięcioletni – kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte będzie również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (KOB).
  Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego, letniskowego i wymienionych w art. 29 ust. 1 Prawa Budowlanego są zwolnieni z wykonywania przeglądu okresowego rocznego w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Nie muszą też prowadzić Książki Obiektu Budowlanego (KOB). Wskazane zapisy Prawa budowlanego nie zwalniają jednakże z wykonywania przeglądów rocznych w zakresie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (np. instalacja kanalizacyjna, szambo), instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), jak również z wykonywania przeglądów pięcioletnich w pełnym zakresie (ogólnobudowlanym i elektrycznym).
  Dlatego też na zlecenie inwestorów prywatnych wykonujemy  przeglądy piecioletnie budynkówmieszkalnych jednorodzinnych w zakresie ogólnobudowlanym oraz elektrycznym. Brak wykonanego przeglądu pięcioletniego budynku jednorodzinnego może skutkować nałożeniem mandatu karnego (kara grzywny) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  lub też w wypadku ubezpieczenia budynku przez firmę ubezpieczeniową odmową wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody (stosowne zapisy znajdują się w polisie – umowie ubezpieczeniowej).

Nasza oferta skierowana jest do właścicieli lub zarządców budynków i mieszkań (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, deweloperów, najemców), którzy maja problem z przemarzaniem ścian, brakiem możliwości ogrzania mieszkania, nadmierną wilgocią, brakiem szczelności w budynku, przeciekami, awariami instalacji, itp.
  
Zakres oferowanych usług: 

 • lokalizacja miejsc w ścianach ( przegrodach) o  obniżonych właściwościach  termicznych,
 • lokalizacja mostków termicznych w przegrodach,
 • lokalizacja wadliwie wykonanych przegród (pęknięcia, niedostatki),
 • ocena jakości osadzeń stolarki okiennej i drzwiowej,
 • badania przyczyn występowania zawilgoceń w przegrodach, sufitach, podłogach,
 • badania nieszczelności dachów płaskich (miejsca przenikania  wilgoci),
 • inspekcja szczelności powietrznej budynku,
 • lokalizacja miejsc strat ciepła w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego (elektrycznego i wodnego),
 • miejsc uszkodzeń,
 • lokalizacja przebiegów instalacji CO, CWU oraz ogrzewania podłogowego.
  Badania termowizyjne w budownictwie wykonywane są przede wszystkim w czasie sezonu grzewczego (od jesieni do wczesnej wiosny) i przy odpowiedniej różnicy temperatur otoczenia zewnętrznego oraz wnętrza budynku (badania od strony zewnętrznej i wewnętrznej). Różnica ta powinna wynosić ok. 12-15°C.

Świadczymy usługi z zakresu wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, mieszkań lokali.

Korzyści z tytułu posiadania certyfikatów energetycznych:

 • Otrzymanie bardzo wiarygodnej i obiektywnej informacji o jakości energetycznej budynku i mieszkania, która ma wpływ na koszty eksploatacji
 • W przypadku sprzedaży nieruchomości jest możliwość uzyskania korzystniejszej ceny sprzedaży
 • Uświadomienie sobie efektywności energetycznej lokali i możliwości zmian w celu ograniczenia kosztów ogrzewania budynków
 • Szansa na wyższy czynsz najmu ze względu na np. dobrą charakterystykę energetyczną lokalu-jakość cieplną (a tym samym oszczędne ogrzewanie)
favikon

Kontakt

Kościelna 124
43-360 Meszna

Telefon 601 422 891
biuro@ak-inzynieria.pl