projekt domu

Jak uzyskać pozowlenie na budowę domu?

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu jest niezbędne, w przypadku, gdy obszar oddziaływania domu, czyli teren, na którym przepisy zabraniają budować niektórych obiektów, uciążliwych dla mieszkańców domu, wykracza poza działkę, na której dom został zaprojektowany. Jest ono niezbędne również wówczas, gdy konieczne okazuje się przeprowadzenie postępowania środowiskowego, w przypadku gdy działka pod budowę domu znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody, i zbadanie czy mający powstać dom nie będzie szkodzić środowisku. Sprawdź, jak je uzyskać.

Jakie kroki należy podjąć przed rozpoczęciem budowy domu?

Przed rozpoczęciem budowy domu należy zweryfikować w urzędzie powiatowym albo w urzędzie miasta, czy teren, na którym znajduje się działka pod budowę domu, został uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie został w nim ujęty, konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Kolejne działania, które należy podjąć to wytyczenie bryły domu na działce, niwelacja terenu, zlecenie pomiarów geodezyjnych, podłączenie się do sieci infrastruktury technicznej oraz budowa kontenerów, z których korzystać będą robotnicy.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Następnym krokiem, prowadzącym do uzyskania pozwolenia na budowę domu będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów, w tym:

  • wniosek o pozwolenie na budowę,
  • projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach,
  • aktualne zaświadczenie, potwierdzające uprawnienia projektanta do projektowania domów, wydane na przykład przez izbę architektów,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, potwierdzające prawo do zarządzania działką.

We wniosku o pozwolenie na budowę domu wskazać należy liczbę oraz dane inwestora lub inwestorów razem z ich adresami zamieszkania, a także zamierzenia budowlane, takie jak cele budowy. Wpisać należy również nazwę i rodzaj zamierzenia budowlanego, a także jego adres. Dołącz do wniosku decyzję o warunkach zabudowy, jeśli działka nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz potwierdzenie zapłaty, jeśli część domu zamierzasz użytkować w celach innych niż mieszkaniowe.

Kto, gdzie i kiedy składa dokumenty?

Dokumenty, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę składa inwestor, czyli właściciel domu w siedzibie starostwa powiatowego, na terenie którego znajduje się działka, w urzędzie miasta, lub, w przypadku Warszawy, w urzędzie dzielnicy. Jeśli działka znajduje się na obszarze o szczególnym statusie prawnym wniosek złożyć należy do wojewody. Na wydanie decyzji czeka się do sześćdziesięciu dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Otrzymane pozwolenie na budowę jest ważne trzy lata. Razem z nim otrzymasz projekt budowlany z pieczątkami urzędu.